Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites die verbonden zijn aan Nieuwbouw Nederland B.V.; waaronder Nieuwbouw-(Nederland/ provincienaam/ plaatsnaam).nl en zijn ook van kracht op www.nieuwbouw-dijk-en-waard.nl.

Zodra u een van de bovengenoemde websites bezoekt gaat u akkoord met de op dat moment geldende disclaimer. Deze disclaimer is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

Datum laatste aanpassing: 22-5-2018

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die de eigenaar aan haar internetsite besteedt, geeft zij geen garanties op volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekeningen en informatie op deze website.

Nieuwbouw Nederland en derden behouden de intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde informatie. Het is niet toegestaan informatie van deze websites te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of op enigerlei wijze openbaar te maken, zonder Nieuwbouw Nederland (inclusief URL) als bron te vermelden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door Nieuwbouw Nederland.

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de webpagina: iedere webpagina waarin de beheerder een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de beheerder: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. De beheerder verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

3. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

4. De beheerder mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De beheerder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

5. Behoudens deze disclaimer, is de beheerder niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

7. De beheerder behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

8. U zal de beheerder, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.